TPI Land

Ẩn/hiện quảng cáo
Ảnh 1
Bộ Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn việc cấp sổ cho officetel và condotel
Nội dung bài viết

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp sổ cho officetel và condotel

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp sổ cho officetel và condotel

Mới nhất, ngày 15/05/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn số3382/BTMNT-ĐĐ về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai. Trong đó, có đề cập đến việc hướng dẫn cấp sổ hồng cho: căn hộ văn phòng (officetel), khách sạn, căn hộ du lịch (condotel), căn hộ thương mại dịch vụ (shophouse),…

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung tổ chức thực hiện theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực từ 10/05/2023). Trong đó, đẩy mạnh tập trung rà soát, chỉ đạo cấp sổ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở theo quy định tại khoản 11 điều 1 của Nghị định trên.

Yêu cầu các địa phương rà soát và ban hành theo thẩm quyền các văn bản để thực hiện Nghị định 10/2023/NĐ-CP. Tăng cường nguồn lực, điều kiện hạ tầng kỹ thuật và công nghệ thông tin đất đai để tổ chức việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho người dân và doanh nghiệp dễ thực hiện.

Hướng dẫn cấp sổ cho officetel và condotel cho các địa phương

Việc cấp giấy chứng nhận đối với công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp không phải đất ở và chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trên đất ở.

1. Trường hợp tài sản là công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Các loại hình này gồm: khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, căn hộ thương mại dịch vụ,… thì cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi  bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP).

Về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất  được xác định theo quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm ban hành quyết định.

Về hình thức sử dụng trên trang 2 của giấy chứng nhận, ghi:

  • “Sử dụng riêng” theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 của thông tư số 23/2014/TT-BTNMT đối với trường hợp chủ đầu tư chưa chuyển nhượng công trình.
  • “Sử dụng chung” theo tại điểm b khoản 5 Điều 6 của thông tư số 23/2014/TT-BTNMT đối với trường hợp chủ đầu tư đã chuyển nhượng từng phần công trình, hạng mục công trình.

2. Trường hợp nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trên đất ở

Trong đó, nhà chung cư có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm khách sạn, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ,… mà chủ đầu tư đã thực hiện chuyển nhượng phần diện tích này theo đúng quy định pháp luật.

Việc cấp giấy chứng nhận này sẽ được thực hiện theo Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP & khoản 4 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP). Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận được thực hiện theo Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP).

Việc thể hiện thông tin trên trang 2 giấy chứng nhận như sau:

  • Về hình thức sử dụng, ghi: “sử dụng chung” theo điểm b khoản 5 Điều 6 của thông tư số 23/2014/TT-BTNMT.
  • Về mục đích sử dụng đất, ghi: “đất ở tại nông thôn” hoặc “đất ở tại đô thị” theo điểm a khoản 6 Điều 6 của thông tư số 23/2014/TT-BTNMT.
  • Về thời hạn sử dụng đất, ghi: “lâu dài” theo điểm c khoản 7 Điều 6 của thông tư số 23/2014/TT-BTNMT đối với người mua phần diện tích được sử dụng làm khách sạn, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ,…; đối với chủ đầu tư, ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển nhượng mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm ban hành quyết định theo điểm a khoản 7 Điều 6 của thông tư số 23/2014/TT-BTNMT.

Hướng dẫn xác định giá đất cụ thể

Về xác định giá đất cụ thể (khoản 1 Điều 2 Nghị định 10/2023/NĐ-CP), để đảm bảo thời gian phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương:

  • Chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường căn cứ hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để lập dự toán kinh phí định giá đất cụ thể và thực hiện việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất theo quy định về đấu thầu.
  • Cơ quan thuế, văn phòng đăng ký đất đai, trung tâm phát triển quỹ đất và các cơ quan khác có liên quan cung cấp thông tin cho đơn vị tư vấn đã được lựa chọn để phục vụ việc định giá đất nhanh chóng, kịp thời.
  • Cơ quan tài nguyên và môi trường yêu cầu đơn vị tư vấn đối chiếu hồ sơ thông tin khu đất/thửa đất cần định giá với hồ sơ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đảm bảo tính chính xác, thống nhất về thông tin, số liệu phục vụ định giá đất, khẩn trương ban hành thư định giá đất phục vụ cho công tác thẩm định và quyết định giá đất.
  • Chỉ đạo hội đồng thẩm định giá đất, các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn định giá đất khẩn trương thực hiện định giá đất sau khi có quyết định giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Chỉ đạo cơ quan tài chính bố trí kịp thời kinh phí chi trả đơn vị tư vấn sau khi hoàn thành hợp đồng.

Hình ảnh công văn số 3382/BTMNT-ĐĐ về hướng dẫn cấp sổ cho condotel

Bộ Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn việc cấp sổ cho officetel và condotel

Bộ Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn việc cấp sổ cho officetel và condotel

Bộ Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn việc cấp sổ cho officetel và condotel

Trên đây là những chỉ đạo mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc cấp sổ hồng cho condotel và officetel. Thường xuyên truy cập website TPI Land để cập nhật thông tin mới nhất và nhanh nhất!

Rate this post

Tìm kiếm bài viết

Bài viết liên quan